Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, διαθέτοντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην διάθεση προϊόντων που:

  • συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν
  • είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται

Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της εταιρείας είναι η ποιότητα, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του (ποιοτικές, οικονομικές). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.

Η Διοίκηση αναγνωρίζει συνεπώς την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που θα εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 καθώς και την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ), όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι με σκοπό την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000:2005. Το σύστημα EN ISO 22000:2005 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που η εταιρία παράγει και διακινεί. Τα συστήματα αυτά θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτουν πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των τροφίμων και εναρμονίζεται με την νομοθεσία και τους κανονισμούς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

  • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  • αύξηση των πωλήσεων
  • μείωση των παραπόνων πελατών

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων των ΣΔΠ και ΣΔΑΤ. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλεια Τροφίμων.

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

  • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων,
  • η ικανοποίηση του πελάτη και
  • η διαρκής βελτίωση

είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού της εταιρείας

come and enjoy all our Blends & Varieties in our Headquarters Coffee Shop in central Athens

Design by brandvalue.
Developed by Professional Web Design